VZW

Wat een vzw? wat daarmee?

“Lokalen Scouts & Gidsen Sint-Joris Damiaan Buken-Delle vzw” of kortweg “Lokalen Buken vzw” (KBO nummer BE 0718.901.246) is opgericht in 2019. De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (= vzw). De vzw heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de ondersteuning en de ontwikkeling van de scouts en gidsengroep St-Joris Damiaan Buken-Delle. Deze feitelijke vereniging is gekend bij Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw onder het groepsnummer B2101G.

Onder de doelstelling dient onder meer begrepen te worden dat de vzw optreedt als beheerder van de lokalen en de daarbij behorende terreinen. De vzw beheert niet de lokalen die op grondgebied van de gemeente staan.

in de praktijk wil dit zeggen dat de vzw (in zijn huidige vorm) instaat voor de verdere ontwikkeling/bouw van de terreinen met lokaal gelegen te Bukenstraat 45, beter gekend als “de overkant – (over de Rijgelstraat)”.
De lokalen die er nu staan zijn om het kortweg te zeggen OP! Dit zijn geen lokalen meer waar we nog lang wekelijks activiteiten willen laten doorgaan. Daarom is al sinds enige tijd de “wil” en “drive” ontstaan om deze lokalen te veranderen door nieuwe lokalen. Echter is een nieuw lokaal zetten iets zeer ingrijpend en tijdrovend, daarom dat deze “bouw” is weggetrokken uit de gewone scoutswerking en is overgeheveld aan de vzw.

Ook heeft een vzw een andere rechtsvorm dan een feitelijke vereniging zoals de scouts zelve, maar heel die uitleg wil niemand lezen, maar kan je wel hier vinden indien interesse:
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/vennootschappen_verenigingen_en_stichtingen/verenigingen/vzw

De leden van de vzw zijn allemaal jongvolwassen die nog een nauwe band hebben met Scouts & Gidsen Buken-Delle, ze zijn allemaal ettelijke jaren lid, leiding & (assistent-)groepsleiding geweest of zijn dit nog steeds. Maar door deze mensen in te schakelen voor dit project blijft de gewone leiding tijd hebben om zich volledig te focussen op de echte doel taak van de scouts namelijk vergaderingen voorbereiden en geven!

Het bestuur van de vzw wordt 3 jaarlijks verkozen, de leden van de algemene vergadering van de vzw hebben hierin alle bevoegdheid tot stemmen. De algemene vergadering van de vzw bestaat uit alle actieve leiding van de scouts (18+) & huidige/vorige raad van bestuur.

Momenteel telt de raad van bestuur volgende leden:
Kobe Claessens (Ondervoorzitter)
Trui Verheylewegen
Wim Vanhaverbeke
Ian Busseniers
Gert Vangilbergen (Penningmeester)
Menno Persoons (Voorzitter)
Cato Mestdagh (Secretaris)

deze leden zijn (her)verkozen op de algemene vergadering van 4 september 2021 en hun mandaat loopt dus nog tot 4 september 2024.

En wat doet die vzw allemaal?

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt, behoren onder meer:
Organiseren van activiteiten eigen aan het spel van scouting.
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

In de praktijk wilt dit zeggen dat de vzw evenementen op poten kan zetten in samenwerking met de leiding (en anderen). Een voorbeeld hiervan is de “Schijt je rijk”, dit evenement is op poten gezet door de vzw en is louter ondersteund door de leidingsploeg.

De opbrengsten van de activiteiten gaan volledig naar de werking van de vzw.
De vzw leden (& bestuursleden) doen hun taak onbezoldigd (ze doen dit dus gratis :-)) de kosten van de vzw zijn dus allemaal kosten gerelateerd aan het ontwikkelen/bouwen/.. van nieuwe lokalen.

Waar staat de vzw nu (al)?

De bedoeling is hopelijk na al deze uitleg reeds duidelijk? namelijk nieuwe lokalen neerpoten aan de overkant!

Wie is eigenaar van de grond?:

Het is bij jeugdverenigingen niet altijd duidelijk wie nu eigenaar is van wat, dit komt voornamelijk omdat een scoutsgroep een feitelijke vereniging is en daardoor geen eigenaar kan zijn van gronden/eigendommen/.. De vzw heeft uitgezocht wie eigenaar was/is van het stuk grond waar de huidige lokalen op staan en is bij deze eigenaar een verbintenis (erfpacht) aangegaan. Men kan namelijk niet zomaar een lokaal neerzetten op een stukje grond dat niet van jezelf is 🙂

Op zoek naar een architect:

Voor je nog maar een schop in de grond kan steken moet er iets op papier getekend worden en omdat een lokaal iets specifiek is en niet gewoon een huis bouwen is, zijn we met de vzw op zoek gegaan naar een architect die reeds ervaring heeft bij dergelijke bouwen. Ondertussen hebben we deze reeds gevonden en hebben we van deze architect ook al de eerste plannen gekregen met daarin ook de eerste ramingen van kosten.

Centjes, centjes, centjes:

Een lokaal (laten) bouwen kost geld! daarom dat we als vzw (& scouts) zoveel mogelijk centjes dienen te verzamelen. We hebben als vzw reeds enkele evenementen georganiseerd.. 1 stok in de wielen van dit alles.. Corona.. we hebben dus nog niet genoeg kunnen (en mogen) organiseren om al iets in het laatje te krijgen..
Echter kan je dergelijk iets ook niet bouwen met enkel centjes van opbrengsten maar heb je hier wel wat hulp nodig van 3den.. In ons geval is er gelukkig ondersteuning van de gemeente Kampenhout. Momenteel zitten we samen met de diensten van de gemeente om te kijken wat er allemaal mogelijk is met de centjes die ze voor ons (hopelijk) opzij gaan zetten. To be continued!

Denk je nu van, Hey? ik kan wel helpen bij zo’n bouw van een lokaal? of bij andere vragen of opmerkingen kan je de vzw steeds contacteren via deze weg: vzw@scoutsbukendelle.be